Ochrana osobných údajov

Zuzana Kusá – LEO interpreting

IČO:  52 617 971

Adresa: Pivovarská 1119/9, 036 01 Martin 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) pristupuje zodpovedne k spracúvaným osobným údajom svojich klientov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a v rámci svojho predmetu podnikania vykonáva nasledovné činnosti:

 • tlmočnícke služby
 • prekladateľské služby
 • korektorské služby

Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne a nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte administratívy, fakturácie, prieskumu spokojnosti zákazníkov, spracovania a poskytovania nevyhnutných a dôležitých informácií.

Druhy spracúvaných údajov

 • základné údaje (napr. mená, adresy);
 • kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo);
 • obsahové údaje (napr. texty, fotografie, videá);
 • používateľské údaje (napr. navštívené webové lokality, záujem o obsahy, časy prístupu);
 • metaúdaje/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, adresy IP).

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci webstránky www.leo-interpreting.sk (ďalej len „používatelia“).

Účel spracovania

 • poskytnutie cenovej ponuky, jej funkcií a obsahov;
 • odpovedanie na kontaktné dopyty a komunikácia s používateľmi;
 • bezpečnostné opatrenia;
 • meranie dosahu/marketing.

Zdroje údajov

Osobné údaje získavame od samotných dotknutých osôb, buď návštevou našej webovej lokality, použitím kontaktného formuláru, nadviazaním kontaktu, telefonickým nadviazaním kontaktu, dopytom e-mailom alebo ďalšími podobnými kontaktnými cestami.

Práva dotknutých osôb

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a na informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov.

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať, aby sme doplnili neúplné údaje, ktoré sa Vás týkajú, alebo opravili nesprávne údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prípadne obmedzili ich spracúvanie.

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a požadovať ich prenos iným prevádzkovateľom.

Podľa zákonných nariadení máte okrem toho právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.

Právo na odvolanie

Máte právo udelené súhlasy odvolať s účinkom do budúcnosti.

Právo namietať

Podľa zákonných nariadení máte právo kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu údajov, ktoré sa Vás týkajú. Namietať môžete predovšetkým proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.

Súbory cookie a právo namietať pri priamom marketingu

Ako súbory „cookie“ sa označujú malé súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľov. V súboroch cookie môžu byť uložené rôzne informácie. Súbor cookie slúži najmä na ukladanie informácií o používateľovi (resp. o zariadení, na ktorom je súbor cookie uložený) počas jeho návštevy ale po jeho návšteve v rámci online ponuky. Ako dočasné súbory cookie, resp. „súbory cookie relácie“ alebo „prechodné súbory cookie“, sa označujú súbory cookie, ktoré sa vymažú, keď používateľ opustí online ponuku a zatvorí prehliadač. V takomto súbore cookie môže byť uložený napríklad obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav prihlásenia. Ako „permanentné“ alebo „trvalé“ sa označujú súbory cookie, ktoré zostanú uložené aj po zatvorení prehliadača. Môže sa tak napríklad uložiť stav prihlásenia, keď používatelia túto lokalitu navštívia po niekoľkých dňoch. V takomto súbore cookie môžu byť uložené aj záujmy používateľov, ktoré sa používajú na meranie dosahu alebo na marketingové účely. Ako „súbor cookie iných domén“ sa označujú súbory cookie, ktoré ponúkajú iní poskytovatelia než prevádzkovateľ online ponuky (naopak, keď sú to iba jeho súbory cookie, nazývame ich „súbory cookie hostiteľskej domény“).

Používať môžeme dočasné a permanentné súbory cookie, ktorých význam objasňujeme v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak používatelia nechcú, aby sa im na počítači ukladali súbory cookie, budú požiadaní, aby v systémových nastaveniach svojho prehliadača deaktivovali príslušnú možnosť.

Vymazanie údajov

Údaje, ktoré spracúvame, sa mažú podľa zákonných nariadení alebo sa obmedzuje ich spracúvanie. Pokiaľ vo vyhlásení o ochrane osobných údajov nie je uvedené inak, nami uchovávané údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na ich určený účel a vymazaniu nebránia žiadne zákonné povinnosti na uchovávanie.

Pokiaľ sa údaje nevymažú, lebo sú potrebné na iné a zákonom povolené účely, ich spracúvanie sa obmedzí. To znamená, že údaje sa zablokujú a nebudú sa spracúvať na iné účely. To platí napríklad pre údaje, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov.

Zmeny a aktualizácie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Pravidelne sa, prosím, informujte o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov prispôsobujeme hneď, ako to vyžadujú zmeny nami vykonaných spracovaní údajov. Informujeme Vás hneď, ako je v dôsledku zmien potrebná Vaša spoluúčasť (napr. súhlas) alebo je potrebné iné individuálne oznámenie.

Spracovanie vo vzťahu k obchodu

Dodatočne spracúvame

 • zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, doba platnosti, kategória zákazníka);
 • platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb) našich zákazníkov, záujemcov a obchodných partnerov za účelom poskytovania zmluvných plnení, servisu a starostlivosti o zákazníka, marketingu, reklamy a prieskumu trhu.