Prečo LEO interpreting?


V LEO interpreting je na prvom mieste klient. Kladieme veľký dôraz na individuálny prístup, komunikáciu a porozumenie potrebám našich klientov, aby sme spoločne dosiahli výsledok zodpovedajúci ich predstavám.

Kľúčovými hodnotami LEO interpreting sú spoľahlivosť a profesionálnosť, vďaka ktorým dokážeme poskytovať jazykové služby vysokej kvality v požadovanom čase a forme.

Nie ste si istí, čo očakávať pri objednávaní tlmočníckych alebo prekladateľských služieb? Kontaktujte nás a radi s vami prekonzultujeme vaše možnosti.

Služby


Tlmočenie

PREVOD INFORMÁCIÍ Z JEDNÉHO JAZYKA DO DRUHÉHO ÚSTNOU FORMOU

LEO interpreting sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti konferenčného, rokovacieho a operatívneho tlmočenia s použitím nasledovných tlmočníckych techník:

 • simultánne tlmočenie – tlmočenie, pri ktorom tlmočník tlmočí prejav súbežne s rečníkom s použitím tlmočníckej techniky (v tlmočníckej kabínke)
 • konzekutívne tlmočenie - tlmočenie, pri ktorom tlmočník začína tlmočiť, až keď sa rečník odmlčí, resp. tlmočí po vetách a kratších úsekoch
 • šepkané tlmočenie - tlmočenie, pri ktorom tlmočník tlmočí prejav súbežne s rečníkom bez použitia tlmočníckej techniky

Preklad

PREVOD INFORMÁCIÍ Z JEDNÉHO JAZYKA DO DRUHÉHO PÍSOMNOU FORMOU

V rámci prekladateľských služieb sa LEO interpreting špecializuje na nasledovné oblasti:

 • technické texty (návody na obsluhu, užívateľské príručky, školiace materiály)
 • právne dokumenty (zmluvné, inštitucionálne a administratívne texty)
 • marketingové texty (webstránky, prezentácie, reklamné texty)

O mne - Mgr. Zuzana Kusá


Pôsobenie

2012 – 2014: Magisterské štúdium: Prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a nemecký jazyk, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2014 – 2015: Tlmočník/prekladateľ v strojárenskom priemysle

2015: Prekladateľská stáž na Generálnom riaditeľstve pre preklad Európskeho Parlamentu v Luxemburgu

2015 – súčasnosť: Poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb so zameraním na technickú, vzdelávaciu a marketingovú oblasť

Profesijný rozvoj

 • Laureát EPSO/AD/320/15 – Rezervný zoznam prekladateľov zo slovenského jazyka
 • Právny preklad – nemecké trestné právo (UKF Nitra)
 • Právna terminológia – pracovné zmluvy (Trans Iuris Nitra)
 • Time and Self-management (IPA Slovakia)
 • Presentation and Strategy (Liscia Consulting)

Čo povedali klienti


Spolupracujme


Potrebujem tlmočníka. Ako postupovať?

V prípade, že hľadáte tlmočníka, pošlite mi čo najviac informácií o plánovanej udalosti. Nezabudnite uviesť:

 • dátum, čas a miesto
 • trvanie
 • zameranie/tému podujatia

Koľko stojí tlmočenie?

V súlade so súčasnou praxou sa doba nasadenia tlmočníka počíta na pracovný deň (časový úsek 8 hodín vrátane prestávok a prerušení) alebo pracovný poldeň (4 hodiny). Len v zriedkavých prípadoch sa využíva kalkulácia na hodiny.

Cena tlmočníckeho nasadenia zahŕňa v prípade potreby náklady na dopravu, ubytovanie a stravné alebo je ich zabezpečenie na dohode medzi tlmočníkom a objednávateľom.

Ako môžem tlmočníkovi uľahčiť prácu?

V záujme zabezpečenia vysokej kvality tlmočenia je vhodné, aby dodávateľ poskytol tlmočníkovi textové verzie prejavov v dostatočnom časovom predstihu. Ak takého texty nie sú k dispozícii, referenčné dokumenty alebo doplňujúce zdroje tlmočníkovi pomôžu adekvátne sa pripraviť na tlmočenie.

Potrebujem prekladateľa. Ako postupovať?

Dokument, ktorý potrebujete preložiť, mi pošlite na e-mailovú adresu alebo ma v súrnych prípadoch kontaktujte najskôr telefonicky. Nezabudnite uviesť požadovaný termín, jazykovú kombináciu, účel prekladu a cieľovú skupinu (komu je preklad určený).

V akom formáte môžem dodať dokumenty?

Pokiaľ je to možné, východiskový text mi pošlite v elektronickej podobe. Najideálnejší typ súboru je taký, ktorý sa dá upravovať, a preto je práca s ním rýchlejšia a ľahšia. Druhou možnosťou je zaslanie naskenovaného súboru, u ktorého je však potrebné dostatočne vysoké rozlíšenie, aby som dokázala zachovať kvalitu formátovania v preklade.

Ako môžem prekladateľovi uľahčiť prácu?

Čím viac informácií mi poskytnete, tým rýchlejšie dokážem dodať želaný preklad. V prekladovom procese je veľmi užitočné, ak mám k dispozícii preklady podobných textov, zdroje a doplňujúce informácie či zaužívanú terminológiu danej organizácie alebo oblasti pôsobnosti. Referenčné texty sú obzvlášť dôležité pre zachovanie jednotnosti terminológie v preklade. Rovnako je ideálne, ak môžem v prípade nejasností osloviť kontaktnú osobu z vašej strany.

Koľko stojí preklad?

Štandardne sa cena prekladateľských služieb kalkuluje na základe počtu slov alebo počtu normostrán obsiahnutých vo východiskovom texte. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov s medzerami. Len málokedy preto jedna strana textu znamená jednu normostranu na preklad. Napríklad v programe Microsoft Word si však môžete jednoducho skontrolovať, koľko normostrán má váš text.

Ako získam lepšiu cenovú ponuku?

Štandardom v oblasti jazykových služieb je práca so softvérom na počítačom podporovaný preklad. Tieto nástroje prekladateľom uľahčujú prácu tým, že preklady jednotlivých segmentov ukladajú do prekladateľskej pamäte a v prípade opakujúceho sa alebo čiastočne zhodného textu automaticky ponúkajú ekvivalent v cieľovom jazyku.

Vďaka tomu vám dokážem ponúknuť výhodnejšiu cenu prekladu v porovnaní s prekladom bez softvéru. Zároveň to znamená, že pri dlhodobej spolupráci a väčšom objeme zadaných textov na preklad sa vám podarí dosiahnuť zníženie nákladov na prekladateľské služby.

Kontakt


Zuzana Kusá – LEO interpreting

Sídlo: Pivovarská 1119/9, 036 01 Martin, Slovakia
IČO: 52 617 971

Telefón: +421 917 733 776
E-mail: info@leo-interpreting.com
Web: www.leo-interpreting.com

Č. živnostenského registra 550-30436

Užitočné odkazy

Kontaktný formulár